GDPR

#StaySeriózníPodnik

Informace k oblasti ochrany osobních údajů

Vážení účastníci,

touto cestou bychom Vás rádi informovali v souladu s platnými právními předpisy o tom, jak bude naše společnost Flying Wombat s.r.o., se sídlem
Příbramská 1305/8, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava C 73312 vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. C 73312, jakožto organizátor událostí GUMBALKAN a správce nakládat s Vašimi osobními údaji, které nám sdělíte a o dalších skutečnostech, které se dané oblasti týkají.

Osobní údaje, které nám při přihlášení na událost GUMBALKAN, příp. v souvislosti s projevením zájmu o naše další služby, poskytnete, jsou, pokud se týká rozsahu Vašeho jména, příjmení, data narození a bydliště, telefonního čísla, emailové adresy, čísla občanského průkazu a čísla řidičského průkazu povinné, neboť jimi dochází k Vaší jednoznačné identifikaci a tím i k platnému konkludentnímu uzavření smlouvy na danou službu.

Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění mezi námi uzavřené smlouvy. Dále mohou být použity k plnění našich právních povinností a ke zpracování nezbytnému pro zajištění ochrany práv a právem chráněných zájmů a uplatnění právních nároků.

Ve vztahu k Vaší fotografii, kterou nám poskytnete nebo bude pořízena během samotné události GUMBALKAN s Vaším vědomím sdělujeme, že poskytnutí této fotografie je realizováno mimo rámec smluvního požadavku mezi námi uzavíranou konkludentní smlouvou, a proto požadujeme Váš výslovný souhlas s umožněním umístění takovýchto fotografií jak na webu gumbalkan.cz, tak na facebook.com/gumbalkan a instagram.com/gumbalkan

Osobní údaje budou zpracovávány v listinné i elektronické podobě za účelem zajišťování ochrany práv a právem chráněných zájmů jak nás, tak všech účastníků.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu příprav a průběhu události GUMBALKAN, nejpozději však tři měsíce po skončení dané akce GUMBALKAN. Výjimku tvoří případy, kdy byste byli předem informováni jinak, či došlo ke zpracovávání údajů na základě Vašeho souhlasu uděleného na jinou dobu. Veškeré osobní údaje jsou získány napřímo od subjektu údajů. Osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování.

Máte po nás právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, které o Vás zpracováváme (sdělení, které údaje zpracováváme, účely zpracování, komu jsou údaje zpřístupňovány, plánovanou dobu uložení, sdělení o rozsahu Vašich práv, příp. další skutečnosti), požadovat jejich opravu (pokud jsou nesprávné) a výmaz (pokud pominul důvod jejich zpracování), máte právo žádat omezení zpracování (např. je-li pochybnost o oprávněnosti zpracování).

Můžete vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vaše souhlasu, máte právo tento souhlas odvolat.

Pokud bude mít za to, že nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s právními předpisy, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Informujeme také o tom, že v průběhu pořádání událostí GUMBALKAN dochází k fotografování a případně i natáčení videí za účelem dokumentování jejího průběhu, přičemž tyto fotografie mohou být dále zveřejňovány na našich webových stránkách gumbalkan.cz, na našich facebookových stránkách www.facebook.com/gumbalkan, na našem instagramu www.instagram.com/gumbalkan, příp. zpřístupňovány ve fotogaleriích dostupných na internetu a v případě fotografií může dojít i k jejich předávání elektronickým a tištěným mediím. Jedná se o běžné dokumentování akcí, kdy toto je možné provádět, mimo jiné i na základě tohoto upozornění, bez Vašeho výslovného souhlasu. Pokud byste chtěli vyloučit výše uvedené nakládání s takto pořízenými fotografiemi a videi ve vztahu k Vaší osobě, prosím informujte nás. Pokud byste i kdykoliv následně zjistili, že byla zveřejněna Vaše fotografie způsobem, který Vám nevyhovuje, informujte nás a my učiníme vhodná opatření v souladu s Vaším přáním.

V případě, že byste požadovali k dané oblasti další informace, potřebovali vysvětlení a podobě, obraťte se prosím na nás,a my Vám rádi zodpovíme, Vaše dotazy či budeme reagovat na Vaše připomínky, nejlépe prostřednictvím e-mailu reditelstvi@gumbalkan.cz a dále na adrese: Flying Wombat s.r.o., Příbramská 1305/8, 71000 Slezská Ostrava.